O projektu

Gymnázium Globe, s.r.o., dlouhodobě podporuje badatelsky orientovanou výuku (BOV), přírodovědnou gramotnost a spolupráci s okolními školami. V rámci projektu rozšíří tuto spolupráci na celorepublikovou úroveň vytvořením funkční sítě center kolegiální podpory (CKP) s cílem zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy, s cílem posílení jejich relevance pro trh práce (SC 5). Tématem projektu je „Přírodovědná gramotnost a badatelsky orientovaná výuka/vzdělávání“. Základní myšlenkou projektu je rozvoj kompetencí učitelů v rámci jejich vzájemné spolupráce tak, aby dokázali vést žáky ve výuce k porozumění přírodních zákonitostí s ohledem na integraci poznatků z oborů fyzika, chemie a biologie, včetně využití aparátu matematiky. Bude vytvářen soubor námětů, které umožní učitelům podporovat u žáků schopnost bádat v terénu a pozorovat organismy, tvořit i měřit v interiéru a vyhodnocovat přírodní jevy. Kreativita a posílení kompetencí pro trh práce budou podpořeny dovedností využívat digitální technologie k vytvoření záznamu badatelských aktivit či prezentací postupů práce. Budou vloženy aktivity umožňující pilotování badatelských námětů vytvořených učiteli ve spoluprací se studenty pedagogických oborů. Naplnění cíle projektu dojde, budou-li jednotlivá CKP předávat své zkušenosti okolním školám a vychovávat tak své následovatele.

„Kvalita přírodovědného vzdělávání je tím, co umožní v budoucnu udržet rozvoj společnosti i žití bytostí v pohodě přírody.“