Klíčové aktivity

KA00 Řízení projektu

Cílem povinné aktivity Řízení projektu je nastavit předem postupy řízení projektu tak, aby zajišťovaly průběžné řízení a kontrolu realizace projektu. Dobře nastavený systém řízení umožní včas identifikovat případná rizika a eliminovat jejich dopad na realizaci projektu.

Šíření výstupu projektu je zajištěno prostřednictvím této mikrostránky, která je dále propojena s portálem RVP.cz, sekcí Digifolio. Všem pedagogům a prostřednictvím nich i jejich žákům je takto umožněno využití výstupů projektu.


KA01 Společná setkání pedagogů (konference)

Cílem 6 společných dvoudenních setkání (konferencí) je nastavení vztahů mezi jednotlivými centry, nastavení důvěry a harmonického fungování směřovaného ke společnému cíli, kterým je funkční síť CKP. Setkání jsou otevřená i dalším zájemcům a organizacím působících v oblasti badatelsky orientované výuky.

Termíny jednotlivých konferencí naleznete v sekci aktuální informace.


KA02 On-line spolupráce

Cílem aktivity je společná příprava podkladů pro zajímavá setkání cílové skupiny (CS), výměna zkušeností mezi  realizačním týmem (RT) a zástupci center kolegiální podpory (CKP), jak náměty projektových odpolední uchopit tak, aby si návštěvníci CKP odnesli z návštěvy konkrétní inspiraci pro svou praxi. Během on-line setkání je také diskutováno, jak využít zázemí, které mají CKP k dispozici. RT s externími spolupracovníky vybírají a připravují teoretické podklady pro dané on-line setkání. Zkouší, zda je daná aktivita realizovatelná s vybavením, které bylo pořízeno v projektu. Připravují on-line setkání tak, aby byly podklady přehledné. Zpracovaná témata slouží jako inspirace pro jednotlivá CKP, která se k nim mohou vyjádřit a obohatit je. Výsledkem je soubor podkladů, které slouží k vlastní realizaci prezenčních odpoledních setkávání pro okolní školy v CKP.

Aktivita je realizována na vzdělávacím portálu eTwinning.net.cz a on-line setkání je veřejně přístupné. Záznamy z on-line setkání jsou následně dostupné pro pracovníky CKP na sdílenám úložišti projektu a pro veřejnost jsou nahrávány na metodický portál RVP.


KA03 Centra kolegiální podpory (CKP)

CKP fungují jako jedinečné uzly postavené na důvěře a spolupráci. Jsou součástí funkční sítě vzájemně propojených CKP. Realizují jednou měsíčně neformální a odborně zaměřené prezenční odpolední setkání pro pedagogy z okolních škol v délce alespoň dvou hodin, kdy nad konkrétním tématem probíhá diskuse, plnění konkrétních úkolů za účelem předání inspirace a dosažení cíle setkání. Výstupem je, že pedagogové odchází plni konkrétních nápadů, které využijí ve své praxi a těší se na opakovanou návštěvu.

Při uchopení námětu je kladen důraz na formulaci hypotéz, na kladení návodných otázek, plánování postupu, provádění badatelského pokusů, práce s informacemi i výsledky. Cílem je, aby učitel získal inspiraci, jak ve svých hodinách zaujmout žáky, podnítit jejich potřebu poznávat a spolupracovat.

Pracovníci jednotlivých CKP jsou k dispozici ostatním pedagogům kmenové školy a spolupracujícím školám i mimo čas pravidelných schůzek. Plní funkci mentorů.

Mezi výstupy projektových odpolední patří i videozáznamy (videomedailonky), které jsou nahrávány na metodický portál RVP.cz, aby inspirovaly širokou pedagogickou veřejnost.


KA04 Zázemí pro činnost CKP

V rámci klíčové aktivity byl vytvořen a zajištěn provoz on-line dostupného prostředí typu Sharepoint, které je využíváno při činnosti až 42 partnerských CKP (nyní zatím 14). Prostředí zajišťuje téměř kompletní elektronickou evidenci dokumentů projektu. Jeho součástí jsou i poznámky z jednání RT, kalendář, aktuální informace pro partnery a mnoho dalších sekcí. Plné využítí elektronického prostředí je umožněno i díky novému informačnímu systému ISKP, jehož prostřednictvím je možné dokládat dokumentaci k projektu elektronicky.

Pro potřeby plnohodnotného využití v projektu získaného vybavení je školám k dispozici garant S.T.E.M., kdy v duchu věda S, technologie T, inženýring E, matematika M vede pedagogy k tomu, aby uměli své žáky motivovat k řešení problému, k hledání vlastního přístupu a vytváření vlastních žákovských projektů nebo výrobků kombinující ve výuce získané znalosti s aplikačním využitím těchto znalostí nad konkrétním příkladem.

Každé CKP obdrží v rámci projektu:

  • Žákovská sada pro výuku přírodních věd typu Pasco 4x
  • Tablet pro ​vyhodnocování dat ze senzorů žákovských sad 4x
  • Sada senzorů pro měření veličin na bázi Arduino 8x
  • Výuková stavebnice typu GIGO 4x
  • Programovatelná robotická sada typu Lego mindstorms 4x
  • Kapesní pH metr 4in1 1x​
  • Badatelský batůžek pro výzkum v terénu


KA05 Propojení studentů s aktivními pedagogy

V rámci této aktivity se mohou studenti VŠ zapojit do společných setkání KA02, do projektových odpolední KA03, zapojit se do diskusí i do tvorby výstupů. Zapojit se mohou i do KA04 v podobě ověřování využití vybavení dle S.T.E.M. a do KA06 v podobě hodnocení videomedailonků. Tato aktivita, zaměřená na studenty vysoké školy, má zejména seznámit budoucí pedagogy s metodami badatelské výuky a motivovat je k jejich pedagogické praxi.


KA06 Evaluace

KA06 je průřezová, probíhá po celou dobu projektu a sleduje změny a řídí kvalitu v KA01-KA05. Cílem je hodnocení jednotlivých KA projektu, vyhodnocení funkčnosti vzniklé sítě kolegiální podpory a kooperace jednotlivých CKP se spolupracujícími školami a pedagogy. Je sledována kvalita výstupů a přínos společných i jednotlivých setkání pedagogů s okolními školami. Díky elektronické formě dotazníků může RT pružně reagovat na dění v projektu a připravovat jednotlivé aktivity tak, aby bylo efektivně využíváno všech prostředků.